Політика конфіденційності

1. Загальні положення.
Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, які вживає Савицький Василь Володимирович (далі – Оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://www.vsavytskyi.com.


2. Основні поняття, які використовуються у Політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за адресою https://www.vsavytskyi.com;

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними;

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувачеві веб-сайту https://www.vsavytskyi.com;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://www.vsavytskyi.com;

2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;

2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних, та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.


3. Оператор може опрацьовувати такі персональні дані Користувача
3.1. Прізвище ім'я по батькові;
3.2. Електронна адреса;
3.3. Номери телефонів;
3.4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т. ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics, Facebook Pixel та інших).
3.5. Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.


4. Цілі обробки персональних даних
4.1. Мета обробки персональних даних Користувача — надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

4.2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти vsavytskyi.work@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.


5. Правові основи обробки персональних даних
5.1. Оператор опрацьовує персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://www.vsavytskyi.com. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).


6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних. Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточності у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора vsavytskyi.work@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Оператора vsavytskyi.work@gmail.com з позначкою «Відмова від згоди на обробку персональних даних».


7. Транскордонна передача персональних даних
7.1. Оператор на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися, що іноземним державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.


8. Заключні положення
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що цікавлять обробку його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти vsavytskyi.work@gmail.com.

8.2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована у мережі Інтернет за адресою https://www.vsavytskyi.com/privacy-policy.


Савицький Василь Володимирович
місто Одеса, Україна
Email: vsavytskyi.work@gmail.com
Тел: +38 (093) 020-68-42
VSAVYTSKYI.COM

VSavytskyi
VSavytskyi-TelegramVSavytskyi-ViberVSavytskyi-WhatsAppVSavytskyi-LinkedInVSavytskyi-InstagramVSavytskyi-Facebook
(093) 020 68 42

Privacy policy

1. General Provisions.
This personal data processing policy is drawn up in accordance with the requirements of the Law "On Personal Data" and determines the procedure for processing personal data and measures to ensure the security of personal data taken by Savitsky Vasily Vladimirovich (hereinafter referred to as the Operator).

1.1. The Operator sets as its most important goal and condition for the implementation of its activities the observance of the rights and freedoms of man and citizen in the processing of his personal data, including the protection of the rights to privacy, personal and family secrets.

1.2. This Operator's policy on the processing of personal data (hereinafter referred to as the Policy) applies to all information that the Operator may receive about visitors to the website https://www.vsavytskyi.com.


2. Basic concepts used in the Policy
2.1. Automated processing of personal data - processing of personal data using computers;

2.2. Blocking of personal data - temporary termination of processing of personal data (except when processing is necessary to clarify personal data);

2.3. Website - a set of graphic and information materials, as well as computer programs and databases that ensure their availability on the Internet at https://www.vsavytskyi.com;

2.4. Personal data information system is a set of personal data contained in databases, and information technologies and technical means that ensure their processing;

2.5. Depersonalization of personal data - actions in which it is impossible to determine, without the use of additional information, the ownership of personal data to a particular User or other subject of personal data;

2.6. Processing of personal data - any action (operation) or set of actions (operations) performed with the use of automation tools or without the use of such tools with personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, changing), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data;

2.7. Operator - a state body, municipal body, legal entity or individual who, independently or jointly with other persons, organizes and (or) processes personal data, as well as determines the purposes of processing personal data, the composition of personal data to be processed, actions (operations) performed with personal data;

2.8. Personal data - any information relating directly or indirectly to a specific or specific User of the Websitehttps://www.vsavytskyi.com;

2.9. User - any visitor to the Website https://www.vsavytskyi.com;

2.10. Provision of personal data - actions aimed at disclosing personal data to a certain person or a certain circle of persons;

2.11. Dissemination of personal data - any actions aimed at disclosing personal data to an indefinite number of persons (transfer of personal data) or familiarization with personal data of an unlimited number of persons, including disclosure of personal data in the media, placement in information and telecommunication networks or providing access to personal data in any other way;

2.12. Cross-border transfer of personal data - transfer of personal data to the territory of a foreign state to a foreign state authority, foreign individual or foreign legal entity;

2.13. Destruction of personal data - any actions as a result of which personal data is destroyed irrevocably with the impossibility of further restoring the content of personal data in the personal data information system, and (or) material carriers of personal data are destroyed.


3. The Operator may process the following personal data of the User
3.1. Surname and patronymic;
3.2. Email address;
3.3 Phone numbers;
3.4. The site also collects and processes anonymized data about visitors (including cookies) using Internet statistics services (Google Analytics, Facebook Pixel and others).
3.5. The data in the text of the Policy are united by the general concept of Personal Data.


4. Purposes of personal data processing
4.1 The purpose of processing the User's personal data is to provide the User with access to the services, information and/or materials contained on the website.

4.2 The Operator also has the right to send the User notifications about new products and services, special offers and various events. The User may always refuse to receive informational messages by sending a letter to the Operator to the email address https://www.vsavytskyi.com marked "Refusal to receive notifications about new products and services and special offers".

4.3. Anonymized User data collected through Internet statistics services are used to collect information about the Users' actions on the Website, improve the quality of the Website and its content.


5. Legal basis for the processing of personal data
5.1. The Operator processes the User's personal data only if they are filled in and/or sent by the User independently through special forms located on the website https://www.vsavytskyi.com. By filling out the appropriate forms and/or sending their personal data to the Operator, the User agrees to this Policy.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).


6. The procedure for collecting, storing, transferring and other types of personal data processing. The security of personal data processed by the Operator is ensured through the implementation of legal, organizational and technical measures necessary to fully comply with the requirements of the current legislation in the field of personal data protection.

6.1. The Operator ensures the safety of personal data and takes all possible measures to exclude access to personal data of unauthorized persons.

6.2. The User's personal data will never, under any circumstances, be transferred to third parties, except in cases related to the implementation of applicable law.

6.3. In case of inaccuracies in the personal data, the User may update them independently by sending a notification to the Operator to the Operator's e-mail address vsavytskyi.work@gmail.com marked "Updating personal data".

6.4. The period of personal data processing is unlimited. The user may at any time withdraw his/her consent to the processing of personal data by sending a notification to the Operator via e-mail to the Operator's e-mail address vsavytskyi.work@gmail.com marked "Refusal of consent to the processing of personal data".


7. Cross-border transfer of personal data
7.1. At the beginning of the cross-border transfer of personal data, the Operator is obliged to make sure that the foreign state to whose territory it is planned to transfer personal data provides reliable protection of the rights of personal data subjects.

7.2. Cross-border transfer of personal data on the territory of foreign countries that do not meet the above requirements may be carried out only if there is a written consent of the personal data subject to the cross-border transfer of his/her personal data and/or execution of an agreement to which the personal data subject is a party.


8. Final provisions
8.1. The User may receive any clarifications regarding the processing of his/her personal data by contacting the Operator by e-mail vsavytskyi.work@gmail.com.

8.2. This document will reflect any changes to the Operator's personal data processing policy. The policy is valid indefinitely until replaced by a new version.

8.3. The current version of the Policy is freely available on the Internet at https://www.vsavytskyi.com/privacy-policy.


Savytskyi Vasyl Volodymyrovych
Odesa, Ukraine
Email: vsavytskyi.work@gmail.com
Tel: +38 (093) 020-68-42
VSAVYTSKYI.COM